keyvisual-image
隨時解鎖我哋獨家嘅 Fingerstyle 譜
一步一步,踏上成為高手之路
PRO 會員召募中!立即登記!

失戀彈結他治療自己,喺我嘅本份黎 - 《失戀求安慰合輯》

唔係咁易㗎,葉師傅!- 《高手合輯》

係"八十"後,唔係"十八"後,你用詞用好啲得唔得? - 《八十後合輯》

那七天(彈結他),我很快樂! - 《台劇電影合輯》

我彈結他少,你唔好呃我 - 《超新手合輯》